top of page
תנאים והגבלות

תנאים והגבלות

תאריך עדכון אחרון: 17.12.2020

תנאי שימוש למשתמש טייק מי באפליקציה ובאתר ובIVR (להלן אפליקציה)

הטקסט להלן כתוב בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד

 

תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באפליקציית טייק מי, המופעלת ומנוהלת על ידי חברת טייק מי ו/או א.ר. עקבות. קבלת הסכמתך למדיניות הפרטיות כתנאי להמשך קבלת השירותים של טייק מי, תעשה באמצעות אישור תנאי השימוש, לפי המפורט להלן.

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם העושה שימוש באפליקציה, בישומון באפליקציית ה ivr בשירותים ובתכנים הכלולים בה

השימוש באפליקציה, בשירותים ובתכנים המוצגים בה, כפוף לתנאי השימוש. השימוש באפליקציה ייחשב להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים וההתניות הכלולים בתנאי השימוש. יובהר, כי המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש - אולם אם אינו מסכים לאמור בהם, עליו לצאת מאפליקציה ולא לעשות שימוש בה או בשירותים ובתכנים המוצגים בה.

החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. שינויים בתנאי השימוש יכנסו לתוקף מיום פרסומם בדפי האפליקציה ו/או באתר, ללא מתן הודעה מוקדמת בדפי האפליקציה או האתר. שינויים מהותיים בתנאי השימוש ילוו בהודעה מוקדמת על כך באתר. המשך שימושך בשירותים הניתנים בהם לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש החדשים. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש בשירותי החברה.

אתר האינטרנט והאפליקציה והIVR אשר מסופקת לך, לשימושך או לצורך הורדה באמצעות האתר ו/או באמצעות המכשיר הנייד שלך, שייכים ל טייק מי או  א.ר עקבות בע"מ.

עצם הכניסה לאתר, הורדת מידע, הורדת האפליקציה, או השימוש בשירותים, בין באמצעות האפליקציה ובין באמצעות שירות הטלפוני או כל שירות עזר אחר, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש. אם אינך מסכים, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה או באתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם. אם הנך קטין  (טרם גיל 18), השימוש באפליקציה מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס שלך לתנאי השימוש, תנאי שימוש אלה והתנאים שיעודכנו בהמשך יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידך, והם מהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין מי מטעמך לבין החברה.

זמינות השירותים המוצעים  והתכנים במסגרת האפליקציה אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים, לפיכך החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן, לבטל, להסיר יישום, שירות או תוכן ספציפי מהאפליקציה, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין, ולמשתמש לא תהא כל טענה או דרישה בקשר לכך.

תנאי שימוש אלה חלים על השימוש באפליקציה ובשירותים ובתכנים הכלולים בה באמצעות מכשירי תקשורת שונים לרבות מכשיר טלפון סלולרי טיפש, (כשר) מכשיר סלולרי חכם ("סמארטפון") ומחשב לוח ("טאבלט") ומחשב, ניתן להשתמש באפליקציה באמצעות מכשיר אשר תואם את דרישות ההפעלה של האפליקציה. החברה אינה אחראית לכך כי דרישות אלו תהיינה תואמות למכשיר אשר ברשותך.

 

הטבות מסוימות, לרבות מבצעים, קופונים ושירותים המוצעים באתר או באפליקציה, עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים, בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין התנאים הנוספים או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה, יגברו תנאי שימוש אלה, אלא אם מצויין במפורש אחרת.

האפליקציה מספקת פתרונות לשימוש בשירותי תחבורה ושינוע ומתווכת בין צורכי שירותים, בין אם כלקוח פרטי ובין אם כלקוח או משתמש עסקי, בין אם שירותי התחבורה והשינוע יסופקו לך ובין אם יספוקו למי מטעמך המעוניינים לצרוך שירותי תחבורה ושינוע, מצד אחד, לבין ספקי שירותי תחבורה ושינוע, נהגים או או מפעילי כלי רכב, המעוניינים לספק שירות מצד שני. האפליקציה מאפשרת למשתמש לנטר ולהזמין שירותי תחבורה עבור משלוח או הסעת נוסעים.

האפליקציה הינה רשת חברתית, מנוע חיפוש ופלטפורמה מקוונת המאפשרת חיבור בין נוסעים לנהגי מוניות, ובין משלוחנים לאנשים המעוניינים בשליחות בתשלום העושים שימוש באפליקציה לצורך הזמנה ומתן שירות בתשלום. האפליקציה היא פלטפורמת שירות המחברת בין נוסעים ונהגים. ההתקשרות להזמנה וביצוע ההסעות בתשלום מתבצעת בין הנוסעים לבין הנהגים בלבד והחברה אינה מהווה כל צד להתקשרות זו. למען הסר ספק, החברה אינה מספקת שירותי הסעות או מתפקדת כמוביל נוסעים או חברת מוניות ואינה מקבלת כל תקבול או תשלום, מהנהג או מהנוסע, בגין שירותי ההסעות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה עורכת בדיקות לדיוק ואימות או בדיקות עצמאיות לבחינת כשירותם, יכולתם או התאמתם לפעילות של הנהגים והשליחים והיא אינה ערבה או אחראית לתשלום התמורה מצד הנוסעים עבור הנסיעות המוזמנות דרך האפליקציה.

החברה אינה אחראית לכל הקשור לביטול נסיעות ע"י אחד הצדדים בין אם הנהג ו/או הנוסע וכמו כן, אינה אחראית לכל נזק אשר יגרם כתוצאה מביטול הנסיעה לרבות איחורים, אי הגעה למקום היעד המתוכנן.

בכפוף לעמידתך בתנאי השימוש, החברה מעניקה לך רישיון שימוש מוגבל, לא– בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, לעשות שימוש באפליקציה ולהתקין את האפליקציה על-גבי המכשיר שברשותך.

השימוש באפליקציה, בשירותים ובתכנים המוצעים דרכה ניתן כמות שהיא, כל המידע והנתונים הכלולים באפליקציה, לרבות מידע אודות השירותים המוצעים דרך האפליקציה, מעודכנים ונכונים אך ורק ליום המצוין בהם או לצדם.

השימוש באפליקציה ללקוחות הינו פתוח וזמין, ללא תשלום (למעט עבור השירותים המוצעים דרכה, ככל ונקבעה תמורה בעבורם). השימוש באפליקציה לנהגים ונותני שירותים הינה לפי התשלום שיקבע מעת לעת ויימסר למשתמשים

בנוסף, אנו מציעים מגוון של קטגוריות ושירותים נוספים כפי שיתווספו מעת לעת. אנו עשויים לגבות תשלום עבור השירותים הנוספים, החברה רשאית לערוך שינויים באפליקציה, ביישומון ivr  , באתר או בתעריפים. החברה לא תהא אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי כאשר החברה משנה או מורידה כל חלק מהתנאים או השירות, החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, לשנות או למחוק כל חלק מהשירותים, או להטיל חיובים עבור גישה לחלק או לכל החלקים מהשירותים, עם או בלי הודעה מראש. ככל שאתה מתנגד לשינויים שבוצעו או יבוצעו על ידי החברה, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר באפליקציה ובשירותים. עצם שימושך באתר, באפליקציה ובשירותים המוצעים באמצעותם, לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על קבלתך והסכמתך לשינויים.

החברה משמשת כמתווכת בלבד בין המשתמש וספקי השירותים ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים או לשירותים שסופקו ע”י צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע במסכים או בהקלטות או שימוש בשירותי התחבורה והשינוע.

החברה מעניקה לך רישיון שימוש מוגבל,  החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך שהיא ומכל סיבה שהיא, לחסום באופן מיידי את גישתך לשירותי החברה. החברה אינה עובדת בשבת ומשביתה את פעילות האפליקציה, החברה לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי, בגין חסימת הגישה שלך לשירותי החברה. הפסקת הגישה שלך לא תבטל כל חבות שלך, בין אם התחייבות כזו היא כלפינו או כלפי צדדים שלישיים. אם נחסמה גישתך לאפליקציה או לאתר, לא תהיה רשאי לשוב ולהירשם תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. לתשומת לבך כי רישום לאפליקציה או לשירות תוך התחזות לאחר אסורה על פי חוק.

בטלפונים כשרים השימוש הוא דרך אפליקציית .ivr ניתן להשתמש באתר ובאפליקציה באמצעות מחשב או מכשיר נייד אשר תואמים את דרישות השירותים. החברה אינה אחראית לכך כי השירותים יהיו תואמים למחשב או למכשיר הנייד אשר ברשותך.

בעצם השימוש באתר באפליקציה ובשירותים הנך מצהיר כי תעשה שימוש אישי בלבד עבורך ועבור מי מטעמך, שהשימוש נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין ותמנע מכל שימוש מסחרי, לרבות גביית תשלום עבור שירותים המוצעים, או כל שימוש אחר שאינו אישי, או שעשוי לפגוע בחברה או צד שלישי כפי שייקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי. הנך מודע לכך כי אתה האחראי הבלעדי על שימושך

עליך להתייחס לנותני השירות בכבוד, לא לעסוק בפעילות לא חוקית, מאיימת או מטרידה לא לגרום להם או לרכביהם נזק במהלך השימוש בשירותים או בשירותי ההסעה והשינוע או ברכביהם של ספקי השירותים. 

על מנת לעשות שימוש באפליקציה לצורך מתן שירותי נסיעות בתשלום, משתמש יתבקש לבצע הרשמה לאפליקציה וליצור חשבון משתמש אישי. בעת ההרשמה יתבקש המשתמש להתחבר ולהזין פרטים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת, גיל, פרטי הרכב (למשל, סוג, מודל, שנת ייצור, צבע, מס דלתות),

נהג המונית נדרש לעבור לתהליך אימות מול חברת הסליקה ולהמציא את כל המסמכים אשר נדרשים כדי לאמת שאכן הוא נהג מונית עם כל האישורים. בין היתר נדרש הנהג לספק צילום פוליסת ביטוח, צילום תעודת זהות, צילום רישיון רכב בתוקף, צילום רישיון הסעה בתוקף ופרטי חשבון הבנק לטובת העברות של כספי הנסיעות שבוצעו באשראי מובנה באפליקיה

כתנאי למתן שירותי הסעות בתשלום במסגרת האפליקציה, המשתמש הנהג מתחייב: להחזיק ברישיון נהיגה תקף; להחזיק ברישיון מונית תקף; לנהוג באופן בטוח ובהתאם לכל כללי התעבורה החלים לפי דין; לקיים ביטוח מתאים עבור כל הנסיעות וכל תאונה שעלולה לקרות במהלך נסיעה, לרבות, אך מבלי לגרוע, ביטוח נגד נזקי גוף כנדרש בחוק בגבולות כיסוי שלא יפחתו מהמינימום הנדרש על-פי חוק. לעמוד בכל דרישה חוקית אחרת הרלוונטית לפעילותו במסגרת האפליקציה.

ככל ומתעוררת מגבלה או חל שינוי במצבו של הנהג שאינו מאפשר לו להסיע נוסעים בתשלום בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו או לדין החל, הוא מתחייב להפסיק את השימוש באפליקציה עד להסרת המגבלה או להפסקת השינוי כאמור. הסעת נוסעים בתשלום ללא הרישיונות, ההיתרים וההסכמות הנדרשות לפי דין הינה עבירה על החוק.

עליך להתייחס למקבלי השירות בכבוד, לא לעסוק בפעילות לא חוקית, לא לגרום ללקוחות נזק או טירדה או איום במהלך השימוש בשירות.

נכון למועד פרסום תנאי השימוש, השימוש באפליקציה ובאתר ללקוחות פרטיים לצורך הזמנת השירותים ולצורך הרשמה איננו כרוך בתשלום. החברה רשאית לגבות בעתיד תשלום. בכל מקרה החברה לא תגבה ממך כל תשלום ללא הסכמתך לכך.

עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה לאפליקציה או לחשבון ועל עדכון האפליקציה או החשבון בכל שינוי בפרטים,

החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כל פעולה כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כדי להבטיח את בטחון האפליקציה והחשבון, לרבות וללא הגבלה, בקשת פרטים נוספים בכדי לאשר עסקאות בהן קשור חשבונך וכן סגירת חשבונך לפי הצורך.

התשלום לספק השירותים, ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, הנך מתחייב כי בידך ההרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי שברשותך. אנו עשויים לאפשר תשלום במזומן.

הנך מעניק בזו לחברה ייפוי כוח מלא ובלתי חוזר למשך שימושך בשירותים, להעביר מידע הכולל את שמך, מספר הטלפון שלך, מיקומך הגיאוגרפי, פרטי הנסיעה ושעת הנסיעה לספקי השירותים אשר מספקים את שירותיהם באמצעות החברה. מידע זה יועבר לספקי השירותים על מנת שאלו יוכלו לבחור לקבל את הזמנת אי אילו מהשירותים ולספק לך את שירותי התחבורה בפועל.

הנך מאשר ומסכים בזאת כי האפליקציה והאתר משמשים כזירת פעילות וקישור בין משתמשים לספקי שירותים וכי החברה, כגוף המפעיל את האפליקציה, האתר והשירותים, אינה מהווה, בשום מקרה, ספק שירותים או שירותי תחבורה ושינוע בכל דרך אחרת למשתמשי הקצה. החברה אינה מעורבת בעסקה אשר מתבצעת בין המשתמשים, בין הלקוח לבין הספק או הנהג.

ככל שלאחר קבלת מספר הטלפון או פרטי יצירת הקשר של ספק השירותים באמצעות האפליקציה או האתר, תגיע להסכם כלשהו עם ספק השירותים הרלוונטי, הרי שאנו איננו צד להסכם זה ולא תחול עלינו החובה לדאוג לאכיפתו או לקיומו. הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך כי הנך אחראי באופן בלעדי לכל עסקה שתבוצע או הסכם שייקשר בינך לבין ספק השירותים הרלוונטי, והנך משחרר בזאת את החברה, או גורמים אחרים הפועלים עבורה, מכל אחריות שתקום, בגין כל טענה או תביעה, הקשורות לפעולותיהם או מחדליהם של ספקי השירותים ובקשר להסכם שנכרת בינך לבין ספק שירותים מסוים.

ספקי השירותים אשר מספקים את שירותי התחבורה הינם קבלנים עצמאיים ואינם מועסקים על-ידי החברה, אנו משמשים כמתווך בלבד בין ספקי השירותים לבין המשתמשים ואיננו מעורבים, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בעסקה שתתבצע, בין ספק השירותים לבינך ו/או לבין צד שלישי כלשהו.

ספקי השירותים אליהם תופנה באמצעות האפליקציה או האתר, הינם גורמים בלתי קשורים אלינו אשר הציגו והתחייבו בפנינו כי להם ההיתרים והרישיונות ההכרחיים על פי חוק כדי לספק את השירותים אותם הם מעוניינים לספק למשתמשים. לאחר קבלת שירות כלשהו מאחד מספקי השירותים, עשויה להינתן לך האפשרות לדרג את ספק השירותים ואת אופן השירות שניתן על-ידו . אנו מסתמכים, באופן מלא ומוחלט, על המצגים וההתחייבויות שסופקו לנו על-ידי ספקי השירותים וכן על פידבק משתמשים, לצורך הערכת מידת התאמתם של ספקי השירותים לצרכי המשתמשים. למען הסר ספק, איננו מבצעים בדיקות נאותות כלשהן, ואיננו מבצעים בדיקות רקע תעודות ומסמכים  ואיננו מתחייבים כי ספקי השרתים מוסמכים, רשאים, או מורשים לספק את השירותים כאמור.

לאחר קבלת שירות מספקי השירותים, ניתן לספק השירותים האפשרות לדרג אותך כלקוח לקבלת השירותים וליתן משוב בקשר לקבלת השירותים על ידך.

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ואו השירותים שסופקו ע”י צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע במסכי האפליקציה, האתר או משימוש בשירותים. החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים או של ספקי השירותים או של כל גורם אחר.

כל מידע המצוין באתר או באפליקציה הקשור לזמני אספקת השירותים לרבות זמן הגעת ספק השירותים, זמן הגעה ליעד, משך הנסיעה או המשלוח, מבוסס על אומדנים בלבד ותלוי בפרמטרים נוספים שאינם בשליטת החברה, הכוללים בין היתר, מזג אוויר, עומסי תנועה ופעולות עצמאיות של ספק השירותים. זמני אספקת השירותים כפי שיצוינו באתר או באפליקציה לא יהוו כל התחייבות מצד החברה והנך מוותר על כל טענה, בקשר לאי דיוקים בהערכות הזמנים.

לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה  לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות טכניות בפעילות הסדירה של האפליקציה, החברה לא תישא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באפליקציה או באתר או בשירותים השונים או בתכנים בהם, ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאפליקציה או האתר והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בהם.

החברה, וכל מי שקיבל היתר מפורש ממנה, יהיו רשאים לפרסם באמצעות האפליקציה או האתר אימיילים הודעות כתובות, מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך בדפי האפליקציה או האתר. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באפליקציה או באתר כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של החברה לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות כאמור והאחריות על רכישת השירותים הכלולים בפרסומות תהא על המשתמש בלבד.

אין לפרסם באפליקציה כל מידע, קובץ, תמונה, תצלום, פרטים או כל תוכן אחר, לרבות תגובות לתכנים של אחרים שהינם בלתי חוקיים, בעלי אופי בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות, תכנים הכוללים יישומים מזיקים או תוכנות עוינות, או תכנים המהווים הפרה אחרת של הדין. עצם פרסום תוכן באפליקציה אינו מהווה את אישורה של החברה לפרסום תוכן כאמור ואין לראות בחברה אחראית לתוכן זה ו/או לנזקים שייגרמו לכל אדם בגין פרסום כאמור. תכנים הנמסרים לפרסום באפליקציה אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

החברה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן שמסר משתמש לפרסום, אם הפר המשתמש את תנאי השימוש או שעשה מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באפליקציה, במשתמשיה, בחברה או במי מטעמה. במקרה זה, החברה תהיה רשאית גם למנוע ממשתמש לפרסם תכנים נוספים באפליקציה. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין.

החליטה החברה לפרסם או להשתמש בתוכן שמסר משתמש – רשאית היא לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ולקצר

 המידע והתכנים הנמסרים על ידי המשתמש לפרסום באפליקציה יהיו חשופים לכל משתמשי האפליקציה. החברה אינה מתחייבת, והיא אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) יקבל המשתמש בעקבות פרסום תכנים, ומי יגיב לתכנים שיפורסמו וכיצד. החברה לא תישא כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו באחריות לשימוש שייעשה בתכנים שהוא מסר לפרסום או לתגובות שיתפרסמו או שיישלחו למשתמש, או לכל תוצאה שתנבע מפרסום התכנים באפליקציה.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תעריפי השירותים מעת לעת, לרבות לעדכן את מדיניות גביית דמי ההזמנה, בכפוף לדרישות החוק ובהתאם למפורט או במבצעים שונים, כפי שהחברה תבחר ליישם מעת לעת.

בשימוש בשירותי החברה הנך מאשר כי קראת את התנאים וההגבלות והנך מסכים להם.

תנאי שימוש אלה ישמשו כהסכם מחייב התקף החל  מתחילת השימוש באפליקציה או האפליקציה  הקולית   עד אשר יבוטל לבקשת מי מהצדדים , במידה ואתה מבקש לבטל את ההסכם, עליך להודיע לנו על רצונך לבטל את ההסכם לכתובת בדואר האלקטרוני הבאה: support@take-me.appבמקרה זה, הביטול יכנס לתוקף לאחר שנשלח לך אישור, תוך זמן סביר, על קבלת הודעת הביטול.

במידה ואנו נבקש לבטל את ההסכם, נוכל לחסום את גישתך לאפליקציה או לאתר באופן מידי. במקרה זה, הביטול יכנס לתוקף מיד עם חסימת גישתך לאפליקציה ולאתר.

בסיום תקופת ההסכם, הנך נדרש להסיר באופן מידי את התקנת האפליקציה מהמכשיר הנייד שברשותך, ולחדול באופן מידי משימוש באפליקציה באתר בחשבון או בשירותים כלשהם המסופקים על ידנו.

הנך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים.

מלוא זכויות הקניין הרוחני, לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באפליקציה ובכל חלק בה, לרבות: תכנים, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באפליקציה, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד - הוא של החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות, לפי העניין.

נאסר על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באפליקציה ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה או של אותם צדדים שלישיים כמו כן, אין לעשות שימוש באפליקציה באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה ללא הסכמתה המפורשת של החברה לכך בכתב ומראש.

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האפליקציה, האתר והשירותים הניתנים בהם ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל/י לפנות אלינו למוקד השירות בטלפון 0792036316  ו/או בכתובת: support@take-me.app.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, בכל מקרה ובשום מצב החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה: כל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אובדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב, אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באפליקציה או בשירותים המוצעים דרכה ו/או מעשה או מחדל של החברה או מי מטעמה;

לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באפליקציה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק או במערכות האינטרנט ואו ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים וכדו' אלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;

לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת). אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת. אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים או יישומים מהאפליקציה ו/או הורדת האפליקציה (או חסימת הגישה אליה) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.

מדיניות הפרטיות

תאריך עדכון 17.12.2020

טייק מי פועלת על מנת להבטיח שנתוניך האישיים יהיו נכונים, מלאים ועדכניים, במידה הנחוצה באופן סביר למטרות מדיניות זו. באפשרותך לעדכן את המידע המוחזק אודותיך, באמצעות חשבון ה- טייק מי שלך.

טייק מי, מחויבת להגן ולכבד את פרטיות כל אדם המשתמש, הבא במגע, המבקר או המוסר מידע ל-טייק מי. מדיניות פרטיות זו מפרטת את האופן בו ישתמשו טייק מי והחברות הקשורות לה ברחבי העולם במידע האישי שלך,

נהיה רשאים להיכנס ליומן, למיקום או לרשימת אנשי הקשר, אם תעניק לנו הרשאה לעשות כן.

שימושך בשירותי טייק מי, או רישום, הורדה או כניסה לאתר או לאפליקציה, מהווים אישור מצדך כי ידועים לך או שניתנה אפשרות לקרוא את מדיניות הפרטיות, לרבות עיבוד (כולל איסוף, שימוש, גילוי, החזקה או העברה) של מידע. המידע אודותיך, המוחזק בידי טייק מי, עשוי להיות מוחזק ומעובד באמצעות קבצי מחשב או במסמכים בכתב. אנו רשאים לאסוף את המידע האישי שלך כאשר הנך: משתמש בטייק מי,  מוריד או משתמש באחת מאפליקציות הטלפון הסלולרי של טייק מי בין אם הנך נהג, שליח, נוסע או משתמש אחר. אם תמסור ל-טייק מי כל מידע אודות אדם אחר, באחריותך להפנות את תשומת לבו של אדם אחר כאמור למדיניות פרטיות זו.

בכל שאלה או הערה בנוגע לסוגיות פרטיות באתר או באפליקציה, פנה ל-טייק מי באמצעות דוא”ל, לכתובת support@take-me.app.

טייק מי אוספת “מידע אישי” וכן “מידע אנונימי” אודות משתמשים ומבקרים. מידע אישי הנו מידע שניתן לעשות בו שימוש על מנת לזהותך “מידע אנונימי” הנו מידע שאינו מאפשר לנו לזהותך, ואינו קשור למידע שניתן להשתמש בו לצורך כך. מידע זה כולל מידע שנאסף על פעילותך באתר או באפליקציה, כגון שימוש ונתוני שימוש, במידה שמידע כאמור אינו מקושר למידע האישי שלך.במהלך כניסתך לחלקים מסוימים באתר ובאפליקציה, אנו אוספים מידע מסוים ממכשיריך, לצורך השגת נתונים אנליטיים מפורטים. אנו אוספים מידע מיקום גאוגרפי ממבקרים המורידים את האפליקציה ומשתמשים בה. לעתים זה יהיה מידע אישי. אנו אוספים מידע שנוצר במהלך מגוון שימושיך בשירות,

אנו רשאים לקבל את תאריך ושעת השיחות ותוכנם המוקלט , מסרוני ה-SMS, ההודעות באפליקציה ותוכנם, וכן רישום העובדה שפנית לנוסע או לנהג. או כל מידע שהוא אודות שיחות ו/או מסרוני SMS ממך לכל צדדים שלישיים (כלומר, כל גורם מלבד טייק מי או נהג / נוסע).

אנו רשאים להשתמש בשירותי צד ג’ בקשר לשימושך באפליקציה, דוגמת גוגל על מנת לעקוב אחר מגמות ודפוסים בנוגע להתנהגות צרכנים ולנתחם

אנו רשאים להשתמש בשירותי מניעת הונאות צד ג’ על מנת לעקוב ולנתח יומני שימוש של נוסעים ונהגים, יומני מכשירים, יומני מסך ויומני מתן אישורים, לצורכי אבטחה, מניעת הונאות ומניעת הלבנת הון. טייק מי אוספת מידע אודות אפליקציות זדוניות שהותקנו,

טייק מי אוספת מידע הנמסר על ידי נוסעים אודות נהגים, ולהיפך, לרבות דירוגים, תלונות. יתכן שנאסוף שלא במתכוון מידע אישי בשל פונקציות או מאפיינים מסוימים הנאספים אוטומטי

טייק מי רשאית לקבל מידע אודותיך אם תשתמש בכל אתרי אינטרנט אחרים או בשירותים אחרים הניתנים על ידי הגופים הקשורים לה. כמו כן, טייק מי משתפת פעולה עם צדדים שלישיים (לרבות, לדוגמה, שותפים עסקיים, קבלני משנה המעניקים שירותים טכניים, שירותי תשלום, שליחויות ונסיעות, רשתות פרסום, ספקי נתונים סטטיסטיים, ספקי מידע חיפוש, סוכנויות דירוג אשראי) ורשאית לקבל מהם מידע אודותיך. במידה שצדדים שלישיים אוספים מידע אודותיך ומוסרים לנו מידע כאמור, עליך לעיין במדיניות או בהודעות הפרטיות הנפרדות שלהם.

טייק מי אוספת מידע אודות המכשיר המשמש אותך לכניסה לאתר, לאפליקציה או לשירותים, אשר עשוי לכלול מידע אישי. מידע זה משמש לצורך זיהוי מכשירך, על מנת לקשרו לחשבונך. פעילות זו מבוצעת לצורכי אבטחה, בטחון, הערכת ביצועי האפליקציה או האתר, שיפור ואופטימיזציה של חווית הלקוח ומניעת הונאות, ועשויה לכלול מסירת מידע אודות מכשירך,

טייק מי משתמשת במידע אודותיך לצורך רישום אימות וניהל חשבונך, למתן שירותים שונים, לקבלת ועיבוד תשלומים, לצורך תקשורת, לשיפור ייעול השירות, לשירות לקוחות, להודעות עבור עידכונים, לצורך מבצעים וקופונים, קבלת משוב, ניתוח, בדיקות מחקר והפקת נתונים סטטיסטיים עשויים להתבצע שימושים אחרים במידע

אף שלא ניתן לערוב לאבטחת המידע באינטרנט או מחוץ לו, אנו עושים מאמצים סבירים מבחינה מסחרית לאסוף את המידע ולאבטחו, טייק מי מגבילה את הגישה למידע האישי לאנשים הזקוקים לגישה כאמור על מנת לעבדו עבורה. במידה שהנם עובדים, אנשים כאמור יהיו כפופים להסכמי סודיות, טייק מי לא תישא בכל אחריות בנוגע לעובדים או לנציגים שפעלו שלא במסגרת מהלך העסקתם הרגילה או הוראות הסכם הנציגות שלהם, או בנוגע לנהגים או כל צדדים שלישיים הרשאים לקבל מאיתנו מידע אישי והפועלים באופן המנוגד להסכמים שנחתמו עמם.

אנו עשויים להיות רשאים להשתמש בפרטי הקשר שלך למטרות שיווק. כמו כן, אנו רשאים לשמור את המידע הנחוץ לנו לצורך ביצוע מטלות תלויות ועומדות וכן את המידע הנחוץ לנו לצורך בדיקת תלונותיך או פניותיך, או מימוש זכויותינו ותביעותינו החוקיות, וכן מידע מסוים העשוי להישמר על ידינו לתקופה הנדרשת על פי חוק. מקום בו מידע מסוים נשמר אך ורק בשל קיום תקופת שמירה הקבועה בחוק.

לא נשכיר ו/או נמכור את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים, אלא אם תאשר לנו לעשות זאת באופן מפורש או בנסיבות שהחוק מחייב אנו רשאים למסור מידע שאספנו אודותיך, אם נידרש לעשות זאת על פי חוק או אם נהיה סבורים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, כי סביר לגלותו לצורך ציות לחוק,

אם הנך מתנגד לשימוש או לגילוי של מידע סודי מסוים שנאסף אודותיך בדרכים הנזכרות במדיניות הפרטיות, באפשרותך לבחור  לא למסור מידע אישי בכל עת אלא אם הדבר הכרחי לצורך השירותים, או לא להוריד את האפליקציה;

אנו מוסרים מידע אישי לספקים, נותני שירותי תשלום, נותני שירותי תחבורה, חברות שיווק, נותני חסות, ספקי תוכנה, יועצים, חוקרי שוק וצדדים שלישיים אחרים, המבצעים שירותים עבור טייק מי. לדוגמה, אנו מוסרים מידע אישי לחברות המספקות שירותי חיוג והודעות, שירותי דוא”ל ושירותי אחסון. כמו כן, אנו מוסרים מידע אישי לצדדים שלישיים המספקים שירותי ניתוח, ניטור ודוחות על מנת לסייע לנו במניעה וזיהוי של הונאות ופעולות אחרות. טייק מי בחרה חברות השומרות על סטנדרטים גבוהים של פרטיות ומסכימות להשתמש במידע האישי אך ורק לצורך ביצוע שירותים ספציפיים עבור טייק מי ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.

אנו רשאים למסור את המידע האישי שלך, כולו או חלקו, לכל חברת אם, חברת בת, מיזמים משותפים או חברות אחיות של טייק מי, כמו כן, במידה שנעבור שינוי עסקי כגון מיזוג, רכישה על ידי חברה אחת או מכירה של כל או מרבית נכסי החברה, לרבות במקרה בלתי סביר של פשיטת רגל, ייתכן שהמידע האישי שלך ייכלל בנכסים המועברים. הנך מאשר כי העברות כאמור עשויות להתרחש וכי הנן מותרות על פי מדיניות פרטיות זו, וכי כל גוף הרוכש את טייק מי, מתמזג עמה או הרוכש את נכסיה רשאי להמשיך לעבד את המידע האישי שלך,

המידע האישי שלך עשוי להימסר לגופים בקבוצת טייק מי ולצדדים שלישיים (לרבות נותני שירותים) במדינות נוספות, המידע הנאסף ממך על ידי טייק מי עשוי להיות מועבר ומאוחסן במדינה שאינה מציעה רמה הולמת של אבטחת מידע כנדרש על פי חוקי מדינתך. כמו כן, המידע עשוי להיות מעובד על ידי עובדים הפועלים מחוץ למדינת מגוריך, העובדים עבור טייק מי או עבור ספקיה, נותני השירות שלה או שותפיה. מסירת המידע האישי על ידך מהווה ידיעתך אודות-, ואם נדרש על פי הדין המקומי, הסכמתך ל-, העברה, אחסון או עיבוד מידע.

טייק מי מבצעת גלויים של המידע האישי שלך לגופים ממשלתיים, בתי משפט או רגולטורים במדינות אחרות, במידה שגילויים בעניין זה, אנו רשאים להסתמך על העובדה כי גילוי לבית משפט או לרשות מנהלית מתבסס על הסכם בינלאומי, הקובע בסיס משפטי להעברת המידע.

עשויה לעמוד לך זכות לבקש מ-טייק מי לא לעבד את המידע האישי שלך לצרכים שיווקיים. במקרה כאמור, תוכל לשלוט בהעדפות השיווק הראשוניות שלך, באמצעות סימון התיבה הרלוונטית הנמצאת בהגדרות האפליקציה או בקישור ‘הסר’ בהודעת הדוא”ל השיווקית. לאחר מכן, תוכל לפעול בהתאם לקישורי היציאה מהשירות או להוראות ההסרה, שיישלחו בדוא”ל או במסרונים.

טייק מי עשויה לפרסם מעת לעת, באתר או באפליקציה, קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו מוגשים כשירות למשתמשי ולמשתמשי אפליקציית טייק מי, ואינם מנוהלים או מאומתים על ידי טייק מי בכל אופן שהוא. כניסתך לקישורים כאמור נעשית באחריותך. אם תיכנס לאתרי אינטרנט באמצעות קישורים אלו, דע כי אתרים אלו מחילים מדיניות פרטיות עצמאית וכי טייק מי לא תישא בכל אחריות בנוגע למדיניות אחרת כאמור. לפיכך, אנו ממליצים כי תקרא את מדיניות הפרטיות של אתרי צד ג’ לפני מסירת כל מידע אישי.

האתר והאפליקציה אינם מיועדים או מופנים לילדים מתחת לגיל 18 ואיננו מעוניינים לקבל מידע אישי מילדים מתחת לגיל 18.

טייק מי רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. כל שינויים עתידיים במדיניות הפרטיות יפורסמו בדף זה, תאריך הגרסה העדכנית יופיע בעמוד זה.

נתוני מיקום גאוגרפי: במקרה של כניסה לאפליקציה באמצעות מכשיר סלולרי, נהיה רשאים להיכנס, לאסוף, לנטר ו/או לאחסן מרחוק "נתוני מיקום גאוגרפי", העשויים לכלול קואורדינטות GPS של מסלולך (לרבות נתוני איסוף והורדה וכן מידע מסלול) או מידע דומה בנוגע למיקום המכשיר הסלולרי.

מדיניות הפרטיות

מדיניות השירות- נסיעות מונית

תאריך עדכון 17.12.2020

השימוש בשירותי הזמנת שירותי נסיעה במונית באמצעות מערכת טייק מי,  האפליקציה, האתר שלנו, או באמצעות שירותי העזר, אינו כרוך בדמי שירות כלשהם מהלקוח, למעט תוספות הנגבים ע"י הנהגים  (דמי הזמנה טלפונית) בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירי הנסיעה במוניות), ובהתאם למדיניות גביית דמי הזמנה טלפונית. עם זאת, אנו עשויים לגבות דמי שירות נוספים בסך 10 ₪  במידה והשתמשת בשירותים שלנו ובסופו של דבר לא התבצעה הנסיעה, כמפורט להלן:

בהזמנת נסיעה מיידית, אם הוקצה לך ספק שירותים, ולא ביטלת את ההקצאה בתוך 3 דקות מהמועד שהוקצה לך ספק השירותים;  ולא בצעת את השימוש בפועל.

בהזמנת נסיעה עתידית, אם לא ביטלת את נסיעתך עד 15 דקות לפני מועד האיסוף שהזנת כחלק מההזמנה שביצעת, או אם הוקצה לך ספק שירותים ולא ביטלת את ההקצאה בתוך 5 דקות מהמועד שהוקצה לך ספק השירותים. ולא בצעת את השימוש בפועל.

יובהר, כי גם מקום שבו לא בוטלה ההקצאה או הנסיעה על ידך לפי האמור לעיל ולא הופעת ביעד איסוף הנסיעה, ו/או שבחרת בסופו של דבר שלא להתקשר עם ספק השירותים ולא לבצע את הנסיעה בפועל, ספק השירותים יהא רשאי לבטל את הנסיעה והינך עשוי להיות מחויב בדמי שירות.

במקרים מסוימים תינתן לך האפשרות להודיע לספק השירותים במסגרת תקופת ההמתנה אודות עיכוב קל הצפוי בהגעה ליעד האיסוף, באמצעות חיוג לנהג דרך המערכת, הנך עשוי להיות מחויב בדמי שירות כאמור. במקרים מסוימים תינתן לך האפשרות להודיע לספק השירותים במסגרת תקופת ההמתנה אודות עיכוב קל הצפוי בהגעה ליעד האיסוף,
 

במידה וספק השירותים מתעכב ביותר מ-5 דקות מזמן ההגעה המשוער לאחר ההקצאה או ממועד האיסוף שהזנת בהזמנה עתידית, לא תחויב/י בדמי שירות בכל מקרה.
הודעה על גביית דמי השירות תימסר באמצעות האפליקציה.

תנאים והגבלות

נסיעה שיתופית

תאריך עדכון 18/05/2021

השירות:

Teke-me Carpool היא פלטפורמה לנסיעות שיתופיות המוצעת במסגרת השרותים של Teke-me  (להלן “Teke-me”) ובהם אפליקציית  Teke-me Carpool ואפליקציית Teke-me. מטרת הפלטפורמה היא לחבר בין משתמשי Teke-me המחפשים נסיעה (״נוסעים״) לבין משתמשי Teke-me שייתכן ונוסעים לאותו המקום (״נהגים״).

בעצם השימוש בשירות Teke-me Carpool, הנך מביע הסכמתך: לתנאים אלה, לרבות תנאים ומדיניות אחרים הנזכרים בתנאים אלה (“תנאי השימוש של Teke-me Carpool”) ו- מדיניות הפרטיות של Teke-me (להלן יחד: “התנאים”).

הערה חשובה:

Teke-me Carpool הוא שירות פלטפורמה המקשר בין נהגים לבין נוסעים המוכנים לחלוק נסיעה, ושבמסגרתו ייתכן כי נוסעים יידרשו לשלם לנהג השתתפות בעלויות שלו (כמו דלק, תשלום בכבישי אגרה וכו’). כמו כן, ייתכן שנוסעים ו/או נהגים יידרשו לשלם עמלת שירות ל-take-me בגין נסיעה כזו (בהתאם להגדרת המונח הזה בהמשך) והכל כמפורט בתנאי שירות אלה.

כל הסדרי ה-Carpool שנעשים דרך Teke-me Carpool הם בין נוסעים לנהגים. Take-me אינה צד להסכמים על נסיעות משותפות והינה מתווכת בלבד. Take-me אינה מייצגת או מאשרת ולא תישא באחריות על: הפעולות, השגיאות או המחדלים של משתמש Teke-me Carpool כלשהו; הנכונות והדיוק של המידע שמסופק על-ידי משתמש Teke-me Carpool

מידע כללי

ניתן להשתמש ב- Teke-me Carpool אך ורק לקביעת נסיעה משותפת להסעה פיזית של נוסע על ידי נהג (“הנסיעה”). לא ניתן להשתמש ב- Teke-me Carpool כדי לספק או לרכוש כל שירות אחר .

ניתן להשתמש ב- Teke-me Carpool באופן המותר על פי הדין בלבד.

יש לכבד את הפרטיות של המשתמשים האחרים. באופן פרטני, אין לעשות שימוש במידע אישי של הנוסעים או הנהגים שיתכן ונתקלת בו בעת השימוש בשירות.

אנו רשאים להשהות או להפסיק לספק לך את השירות של Teke-me Carpool במקרה ואינך עומד בתנאים או במדיניות שלנו או במקרה של חקירה בעקבות חשד לשימוש לא הולם.

 

תקשורת

בהקשר של השימוש שלך ב- Teke-me Carpool, אנו עשויים לשלוח לך התראות, הודעות שירות (לרבות הודעות על בקשות נסיעה ממשתמשים אחרים), הודעות אדמיניסטרטיביות, תוכן פירסומי ומידע אחר, באמצעות דואר אלקטרוני (אי-מייל), הודעת SMS, או ערוצים אחרים. אתה רשאי לבחור שלא לקבל מסרים אלו או חלק מהם (למעט מסרים חשובים הנוגעים לחשבון שלך או לאישורים) בכל עת.

 

 

תנאים לנהגים

קריטריונים לנהגים

אם אתה נהג וברצונך לבצע נסיעות באמצעות Teke-me Carpool, עליך:

 

להחזיק ברישיון נהיגה ישראלי בתוקף

לנהוג באופן בטוח ובהתאם לכל כללי וחוקי התעבורה

לוודא שהרכב שלך תקין  לנסיעה

לוודא שברשותך כיסוי ביטוחי מתאים עבור כל הנסיעות וכל תאונה שעלולה לקרות במהלך נסיעה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביטוח נגד נזקי גוף כנדרש בחוק בגבולות כיסוי שלא יפחתו מהמינימום הנדרש על-פי חוק;

לספק נסיעות באופן פרטי בלבד ולא במסגרת עסק או לשם מטרות מסחריות;

לא להשתמש ב- Teke-me Carpool למטרות רווח

שיתוף מידע עם הנוסעים

פרטי המידע הבאים עשויים להיות גלויים למשתמשים אחרים ב- Teke-me Carpool כדי לסייע לך למצוא נוסעים מתאימים:

 

שמך ותמונת הפרופיל שלך

היצרן, הדגם, הצבע ומספר הרישום (לוחית הרישוי) של רכבך;

כמה זמן אתה משתמש ב Teke-me Carpool כמות הנסיעות שהשלמת בתור נוסע ובתור נהג; ואת הדירוג שלך ומידע נוסף שהוספת לפרופיל או שמוצג בפרופיל שלך

כמו כן, כשאתה בדרך לאסוף נוסע ולמשך כל נסיעה, Teke-me Carpool תשתף את המיקום הנוכחי שלך ואת זמן ההגעה המשוער שלך לנקודת האיסוף עם הנוסע הרלוונטי.

 

תנאים לנוסעים

אימות פרטי הנהג

על אף ש Teke-me Carpool עשויה במקרים מסוימים לאמת מידע מסוים הניתן על ידי הנהגים, Teke-me Carpool אינה מחויבת בשום אופן לעשות זאת ואינה אחראית לדיוק של אימות שכזה. האחריות על אימות הזהות של הנהג מוטלת עליך בלבד.

 

שיתוף מידע עם הנהגים או הנוסעים

פרטי המידע הבאים עשויים להיות גלויים למשתמשים אחרים ב- Teke-me Carpool כדי לסייע לך למצוא נהגים מתאימים או נוסעים אחרים:

 

הנסיעה שביקשת;

כמה זמן אתה משתמש ב Teke-me Carpool כמות הנסיעות שהשלמת בתור נוסע ובתור נהג; ואת הדירוג שלך ומידע נוסף שהוספת לפרופיל או שמוצג בפרופיל שלך

כמו כן, כשאתה בדרך לאסוף נוסע ולמשך כל נסיעה, Teke-me Carpool תשתף את המיקום הנוכחי שלך ואת זמן ההגעה המשוער שלך לנקודת האיסוף עם הנוסע הרלוונטי.

כמה זמן אתה משתמש ב Teke-me Carpool כמות הנסיעות שהשלמת בתור נוסע ובתור נהג; ואת הדירוג שלך ומידע נוסף שהוספת לפרופיל או שמוצג בפרופיל שלך

כמו כן, כשאתה בדרך לאסוף נוסע ולמשך כל נסיעה, Teke-me Carpool תשתף את המיקום הנוכחי שלך ואת זמן ההגעה המשוער שלך לנקודת האיסוף עם הנוסע הרלוונטי.

 

 

תמחור ותשלומים

נסיעות בחינם

נהגים יכולים להחליט אם לספק נסיעה בחינם. כל התנאים וההגבלות החלים על נסיעות בתשלום יחולו גם על נסיעות בחינם,מלבד נושאים הקשורים לתשלום לנהג ועמלות השירות של Teke-me Carpool

 

 

תמחור

אם הנהג בוחר שלא לספק נסיעה בחינם, יתכן והנוסע יידרש להשתתף בהוצאות הדלק של הנהג וירידה בערך הרכב בהקשר של אותה נסיעה (“סכום ההשתתפות”), ועל הנהג והנוסע להסכים על סכום ההשתתפות אשר ישולם לנהג לפני אישור הנסיעה.

 

אם לנהג ישנם מספיק מושבים פנויים, הנהג יכול לאסוף מספר נוסעים וכל אחד מהם יכול להשתתף בכיסוי עלויות הנהג. המחיר אשר נקבע בין כל נוסע לבין הנהג, עשוי להשתנות בהתאם להצטרפות או עזיבה של נוסעים אחרים לנסיעה השיתופית. כתוצאה מכך, המחיר עבור כל נוסע עשוי לרדת באם נוסעים אחרים מצטרפים לנסיעה השיתופית, או להתייקר באם נוסעים אחרים עוזבים את הנסיעה השיתופית, ולפיכך גם הסכום שיועבר לנהג עשוי להשתנות כתוצאה מכך. כל שינוי במחיר ניתן לעיון ולצפייה באפליקציית Teke-me Carpool.

 

 

נסיעות שהושלמו

הנוסעים מחויבים לשלם את סכום ההשתתפות לנהג, הנהגים מחויבים לשלם כל עמלת שירות של Teke-me Carpool שתיגבה מהנהג בתום הנסיעה. הנסיעה מסתיימת כשהנהג מוריד את הנוסע בנקודת ההורדה שהתבקשה.

 

 

תנאי תשלום

התשלום יועבר ישירות מהנוסע לנהג בכל דרך שיבחרו, טייק מי אינה צד בפעולה זו

אך רשאית לשנות את צורת התשלום בכל עת.

 

 

 

ציות לחוקי המס

עליך לציית לכל חוקי המס הרלוונטיים, לרבות דיווח ותשלום כל מס הנובע מהשימוש ב Teke-me Carpool או מהתשלומים המתבצעים באמצעות Teke-me Carpool. האחריות על דיווח ותשלום כל מס רלוונטי מוטלת עליך בלבד.

 

מסים

הנהגים אחראים לקבוע אם סכום ההשתתפות חייבים במס, ולהעביר את המס לרשות המסים המתאימה. הנוסעים נדרשים לשלם עבור הנסיעות ללא כל ניכוי מס. המונח “מסים” משמעו כל עמלה, היטל או מס (למעט מס הכנסה) המיוחסים למתן הנסיעות, לרבות כל קנס או ריבית.

 

תשלומים והחזרים

Teke-me Carpool לא תהא אחראית לכל שימוש במרמה ב- Teke-me Carpool או לכל החזר, ביטול עסקה או כל מחדל אחר של הנוסע לשלם על הנסיעה. במקרה שהנוסע דורש החזר או מבטל את העסקה בכל דרך שהיא, הנהגים מסכימים להחזיר כל סכום שכבר שולם על ידי  Teke-me Carpool רשאית לקזז כל סכום המגיע לנהגים מול כל סכום שהנהג חייב בו (למשל, כתוצאה מהחזרים או ביטולים).

 

 

מחלוקות

כל מחלוקת בנוגע לנסיעות ולהסכמי ההסעות היא בין הנוסעים והנהגים. טייק מי אינה מחויבת לפתור מחלוקות בין משתמשי Teke-me Carpool בשום דרך שהיא.

 

נתוני מיקום

חלק מהיכולות של Teke-me Carpool משתמשות בפרטי המיקום ובמידע על מסלולים, למשל באמצעות אותות GPS ומידע אחר הנשלח על ידי המכשיר הסלולרי באמצעותו אתה משתמש לא ניתן לספק את היכולות הללו ללא הטכנולוגיה המדוברת.

האפליקציה הסלולרית של Teke-me Carpool עשויה להתעדכן באופן אוטומטי במכשיר שלך ברגע שגרסה או תוכנה חדשה יהיו זמינות.

 

 

כל הסכמי ההסעות המתבצעים באמצעות Teke-me Carpool הם בין הנוסעים והנהגים. חברת "טייק מי"  פועלת כמתווכת בלבד ואינה מתערבת בהסכמי ההסעות עצמם.

Teke-me Carpool לא בודקת את המשתמשים.

בהתאם למותר על פי דין, Teke-me Carpool והספקים שלה לא יהיו אחראיים בגין אובדן רווחים, הכנסות או נתונים, הפסדים פיננסיים או נזקים עקיפים.

 

בכל מקרה, Teke-me Carpool,ספקיה ומפיציה לא יהיו אחראיים בגין אובדן או נזק אשר אינם צפויים באופן סביר.

 

 

תנאים אלה עוסקים במערכת היחסים בין Teke-me Carpool לבינך. אין בכוחם ליצור כל זכויות לטובת צד שלישי.

 

אין לפרש תנאים אלה או את השימוש שלך ב- Teke-me Carpool כהיווצרות כל מערכת יחסים, שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, סוכנות, או יחסי חברה מזכה-זכיין בשום אופן ומכל סוג בינך לבין חברת טייק מי בע"מ.

​תנאים והגבלות נסיעה שיתופית

לשאלות, הערות ובקשות בנוגע למדיניות הפרטיות, ניתן לפנות support@take-me.app.

bottom of page