top of page

תנאים והגבלות

נסיעה שיתופית

תאריך עדכון 18/05/2021

השירות:

Teke-me Carpool היא פלטפורמה לנסיעות שיתופיות המוצעת במסגרת השרותים של Teke-me  (להלן “Teke-me”) ובהם אפליקציית  Teke-me Carpool ואפליקציית Teke-me. מטרת הפלטפורמה היא לחבר בין משתמשי Teke-me המחפשים נסיעה (״נוסעים״) לבין משתמשי Teke-me שייתכן ונוסעים לאותו המקום (״נהגים״).

בעצם השימוש בשירות Teke-me Carpool, הנך מביע הסכמתך: לתנאים אלה, לרבות תנאים ומדיניות אחרים הנזכרים בתנאים אלה (“תנאי השימוש של Teke-me Carpool”) ו- מדיניות הפרטיות של Teke-me (להלן יחד: “התנאים”).

הערה חשובה:

Teke-me Carpool הוא שירות פלטפורמה המקשר בין נהגים לבין נוסעים המוכנים לחלוק נסיעה, ושבמסגרתו ייתכן כי נוסעים יידרשו לשלם לנהג השתתפות בעלויות שלו (כמו דלק, תשלום בכבישי אגרה וכו’). כמו כן, ייתכן שנוסעים ו/או נהגים יידרשו לשלם עמלת שירות ל-take-me בגין נסיעה כזו (בהתאם להגדרת המונח הזה בהמשך) והכל כמפורט בתנאי שירות אלה.

כל הסדרי ה-Carpool שנעשים דרך Teke-me Carpool הם בין נוסעים לנהגים. Take-me אינה צד להסכמים על נסיעות משותפות והינה מתווכת בלבד. Take-me אינה מייצגת או מאשרת ולא תישא באחריות על: הפעולות, השגיאות או המחדלים של משתמש Teke-me Carpool כלשהו; הנכונות והדיוק של המידע שמסופק על-ידי משתמש Teke-me Carpool

מידע כללי

ניתן להשתמש ב- Teke-me Carpool אך ורק לקביעת נסיעה משותפת להסעה פיזית של נוסע על ידי נהג (“הנסיעה”). לא ניתן להשתמש ב- Teke-me Carpool כדי לספק או לרכוש כל שירות אחר .

ניתן להשתמש ב- Teke-me Carpool באופן המותר על פי הדין בלבד.

יש לכבד את הפרטיות של המשתמשים האחרים. באופן פרטני, אין לעשות שימוש במידע אישי של הנוסעים או הנהגים שיתכן ונתקלת בו בעת השימוש בשירות.

אנו רשאים להשהות או להפסיק לספק לך את השירות של Teke-me Carpool במקרה ואינך עומד בתנאים או במדיניות שלנו או במקרה של חקירה בעקבות חשד לשימוש לא הולם.

 

תקשורת

בהקשר של השימוש שלך ב- Teke-me Carpool, אנו עשויים לשלוח לך התראות, הודעות שירות (לרבות הודעות על בקשות נסיעה ממשתמשים אחרים), הודעות אדמיניסטרטיביות, תוכן פירסומי ומידע אחר, באמצעות דואר אלקטרוני (אי-מייל), הודעת SMS, או ערוצים אחרים. אתה רשאי לבחור שלא לקבל מסרים אלו או חלק מהם (למעט מסרים חשובים הנוגעים לחשבון שלך או לאישורים) בכל עת.

 

 

תנאים לנהגים

קריטריונים לנהגים

אם אתה נהג וברצונך לבצע נסיעות באמצעות Teke-me Carpool, עליך:

 

להחזיק ברישיון נהיגה ישראלי בתוקף

לנהוג באופן בטוח ובהתאם לכל כללי וחוקי התעבורה

לוודא שהרכב שלך תקין  לנסיעה

לוודא שברשותך כיסוי ביטוחי מתאים עבור כל הנסיעות וכל תאונה שעלולה לקרות במהלך נסיעה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביטוח נגד נזקי גוף כנדרש בחוק בגבולות כיסוי שלא יפחתו מהמינימום הנדרש על-פי חוק;

לספק נסיעות באופן פרטי בלבד ולא במסגרת עסק או לשם מטרות מסחריות;

לא להשתמש ב- Teke-me Carpool למטרות רווח

שיתוף מידע עם הנוסעים

פרטי המידע הבאים עשויים להיות גלויים למשתמשים אחרים ב- Teke-me Carpool כדי לסייע לך למצוא נוסעים מתאימים:

 

שמך ותמונת הפרופיל שלך

היצרן, הדגם, הצבע ומספר הרישום (לוחית הרישוי) של רכבך;

כמה זמן אתה משתמש ב Teke-me Carpool כמות הנסיעות שהשלמת בתור נוסע ובתור נהג; ואת הדירוג שלך ומידע נוסף שהוספת לפרופיל או שמוצג בפרופיל שלך

כמו כן, כשאתה בדרך לאסוף נוסע ולמשך כל נסיעה, Teke-me Carpool תשתף את המיקום הנוכחי שלך ואת זמן ההגעה המשוער שלך לנקודת האיסוף עם הנוסע הרלוונטי.

 

תנאים לנוסעים

אימות פרטי הנהג

על אף ש Teke-me Carpool עשויה במקרים מסוימים לאמת מידע מסוים הניתן על ידי הנהגים, Teke-me Carpool אינה מחויבת בשום אופן לעשות זאת ואינה אחראית לדיוק של אימות שכזה. האחריות על אימות הזהות של הנהג מוטלת עליך בלבד.

 

שיתוף מידע עם הנהגים או הנוסעים

פרטי המידע הבאים עשויים להיות גלויים למשתמשים אחרים ב- Teke-me Carpool כדי לסייע לך למצוא נהגים מתאימים או נוסעים אחרים:

 

הנסיעה שביקשת;

כמה זמן אתה משתמש ב Teke-me Carpool כמות הנסיעות שהשלמת בתור נוסע ובתור נהג; ואת הדירוג שלך ומידע נוסף שהוספת לפרופיל או שמוצג בפרופיל שלך

כמו כן, כשאתה בדרך לאסוף נוסע ולמשך כל נסיעה, Teke-me Carpool תשתף את המיקום הנוכחי שלך ואת זמן ההגעה המשוער שלך לנקודת האיסוף עם הנוסע הרלוונטי.

כמה זמן אתה משתמש ב Teke-me Carpool כמות הנסיעות שהשלמת בתור נוסע ובתור נהג; ואת הדירוג שלך ומידע נוסף שהוספת לפרופיל או שמוצג בפרופיל שלך

כמו כן, כשאתה בדרך לאסוף נוסע ולמשך כל נסיעה, Teke-me Carpool תשתף את המיקום הנוכחי שלך ואת זמן ההגעה המשוער שלך לנקודת האיסוף עם הנוסע הרלוונטי.

 

 

תמחור ותשלומים

נסיעות בחינם

נהגים יכולים להחליט אם לספק נסיעה בחינם. כל התנאים וההגבלות החלים על נסיעות בתשלום יחולו גם על נסיעות בחינם,מלבד נושאים הקשורים לתשלום לנהג ועמלות השירות של Teke-me Carpool

 

 

תמחור

אם הנהג בוחר שלא לספק נסיעה בחינם, יתכן והנוסע יידרש להשתתף בהוצאות הדלק של הנהג וירידה בערך הרכב בהקשר של אותה נסיעה (“סכום ההשתתפות”), ועל הנהג והנוסע להסכים על סכום ההשתתפות אשר ישולם לנהג לפני אישור הנסיעה.

 

אם לנהג ישנם מספיק מושבים פנויים, הנהג יכול לאסוף מספר נוסעים וכל אחד מהם יכול להשתתף בכיסוי עלויות הנהג. המחיר אשר נקבע בין כל נוסע לבין הנהג, עשוי להשתנות בהתאם להצטרפות או עזיבה של נוסעים אחרים לנסיעה השיתופית. כתוצאה מכך, המחיר עבור כל נוסע עשוי לרדת באם נוסעים אחרים מצטרפים לנסיעה השיתופית, או להתייקר באם נוסעים אחרים עוזבים את הנסיעה השיתופית, ולפיכך גם הסכום שיועבר לנהג עשוי להשתנות כתוצאה מכך. כל שינוי במחיר ניתן לעיון ולצפייה באפליקציית Teke-me Carpool.

 

 

נסיעות שהושלמו

הנוסעים מחויבים לשלם את סכום ההשתתפות לנהג, הנהגים מחויבים לשלם כל עמלת שירות של Teke-me Carpool שתיגבה מהנהג בתום הנסיעה. הנסיעה מסתיימת כשהנהג מוריד את הנוסע בנקודת ההורדה שהתבקשה.

 

 

תנאי תשלום

התשלום יועבר ישירות מהנוסע לנהג בכל דרך שיבחרו, טייק מי אינה צד בפעולה זו

אך רשאית לשנות את צורת התשלום בכל עת.

 

 

 

ציות לחוקי המס

עליך לציית לכל חוקי המס הרלוונטיים, לרבות דיווח ותשלום כל מס הנובע מהשימוש ב Teke-me Carpool או מהתשלומים המתבצעים באמצעות Teke-me Carpool. האחריות על דיווח ותשלום כל מס רלוונטי מוטלת עליך בלבד.

 

מסים

הנהגים אחראים לקבוע אם סכום ההשתתפות חייבים במס, ולהעביר את המס לרשות המסים המתאימה. הנוסעים נדרשים לשלם עבור הנסיעות ללא כל ניכוי מס. המונח “מסים” משמעו כל עמלה, היטל או מס (למעט מס הכנסה) המיוחסים למתן הנסיעות, לרבות כל קנס או ריבית.

 

תשלומים והחזרים

Teke-me Carpool לא תהא אחראית לכל שימוש במרמה ב- Teke-me Carpool או לכל החזר, ביטול עסקה או כל מחדל אחר של הנוסע לשלם על הנסיעה. במקרה שהנוסע דורש החזר או מבטל את העסקה בכל דרך שהיא, הנהגים מסכימים להחזיר כל סכום שכבר שולם על ידי  Teke-me Carpool רשאית לקזז כל סכום המגיע לנהגים מול כל סכום שהנהג חייב בו (למשל, כתוצאה מהחזרים או ביטולים).

 

 

מחלוקות

כל מחלוקת בנוגע לנסיעות ולהסכמי ההסעות היא בין הנוסעים והנהגים. טייק מי אינה מחויבת לפתור מחלוקות בין משתמשי Teke-me Carpool בשום דרך שהיא.

 

נתוני מיקום

חלק מהיכולות של Teke-me Carpool משתמשות בפרטי המיקום ובמידע על מסלולים, למשל באמצעות אותות GPS ומידע אחר הנשלח על ידי המכשיר הסלולרי באמצעותו אתה משתמש לא ניתן לספק את היכולות הללו ללא הטכנולוגיה המדוברת.

האפליקציה הסלולרית של Teke-me Carpool עשויה להתעדכן באופן אוטומטי במכשיר שלך ברגע שגרסה או תוכנה חדשה יהיו זמינות.

 

 

כל הסכמי ההסעות המתבצעים באמצעות Teke-me Carpool הם בין הנוסעים והנהגים. חברת "טייק מי"  פועלת כמתווכת בלבד ואינה מתערבת בהסכמי ההסעות עצמם.

Teke-me Carpool לא בודקת את המשתמשים.

בהתאם למותר על פי דין, Teke-me Carpool והספקים שלה לא יהיו אחראיים בגין אובדן רווחים, הכנסות או נתונים, הפסדים פיננסיים או נזקים עקיפים.

 

בכל מקרה, Teke-me Carpool,ספקיה ומפיציה לא יהיו אחראיים בגין אובדן או נזק אשר אינם צפויים באופן סביר.

 

 

תנאים אלה עוסקים במערכת היחסים בין Teke-me Carpool לבינך. אין בכוחם ליצור כל זכויות לטובת צד שלישי.

 

אין לפרש תנאים אלה או את השימוש שלך ב- Teke-me Carpool כהיווצרות כל מערכת יחסים, שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, סוכנות, או יחסי חברה מזכה-זכיין בשום אופן ומכל סוג בינך לבין חברת טייק מי בע"מ.

​תנאים והגבלות נסיעה שיתופית

לשאלות, הערות ובקשות בנוגע למדיניות הפרטיות, ניתן לפנות support@take-me.app.

bottom of page